parallax background
 

RÅDGIVNING GDPR

Vi leder er rätt i ert arbete med GDPR

 


GDPR Buddy

Vi kan sätta samman ett supportteam som fungerar som din organisations helpdesk genom en single point of contact. Fördelen med upplägget är att vi kan samla kunskap om er organisation hos en kontaktperson samtidigt som ni får tillgång till ett brett nätverk av expertis inom olika områden. Oavsett frågeställning har vi ett snabbt expertsvar för er. GDPR Buddy tillhandahålls i abonnemangsform till fast pris.

Kontakta oss för GDPR Buddy


Biträdesavtal

Tillsammans med vårt avtalsteam hanterar vi era frågeställningar kring biträdesavtal. Vi biträder med allt från tillhandahållande av kundanpassade avtalsmallar till förhandlingar med er motpart.

Kontakta oss för Biträdesavtal


GDPR starter pack

För start-ups och mindre företag kan det vara svårt att komma igång med att GDPR-säkra verksamheten. Vi hjälper er att reda ut var ni ska börja och ser till att ni får en kick-start i ert arbete. Mot en fast engångsersättning tillhandahåller vi vårt GDPR starter pack:
 • 4 timmar juridisk rådgivning
 • Dokumentmallar:
  • Privacy notice web/kunder
  • Privacy notice anställda
  • Cookie policy
  • Biträdesavtal
  • Registerförteckning
  • Checklista personuppgiftsincident
  Kontakta oss för GDPR starter pack


GDPR-projekt

Genomlysning och anpassning. Vi leder er rätt i ert arbete med att anpassa verksamheten till GDPR. Den metod vi har utvecklat bygger fem steg:

Kontakta oss för GDPR-projekt
1Skapa medvetenhet hos nyckelpersoner och i organisationen
Det första steget i ett GDPR-projekt är att se till att viktiga beslutfattare och intressenter har korrekt information om de nya kraven enligt GDPR. Först då kan kloka beslut fattas om projektets inriktning och om rätt prioriteringar.
2Gör en förstudie för att bestämma prioriteringar och riskområden
Genom förstudien identifieras viktiga system och riskområden. Med förstudien kan en första prioritering av system och åtgärder göras.
3Utför en GAP-analys av organisationens personuppgifter och system
En viktig framgångsfaktor för ett GDPR-anpassningsprojekt är en grundlig nulägesanalys. I analysen kartläggs hur ni behandlar personuppgifter i vilken utsträckning ni uppfyller de legala kraven i GDPR.
4Skapa en handlingsplan baserad på GAP-analysen
Med en övergripande handlingsplan samlas organisationen runt projektets mål samtidigt som planering och resursallokering underlättas. Handlingsplanen bygger på de observationer som gjorts under GAP-analysen och definierar de mål, åtgärder, prioriteringar, resurser och organisation som sedan ligger till grund för förbättringsprojektet, det vill den fas då beslutade förbättringar och förändringar genomförs.
5Förbättringsprojektet
Normalt sett resulterar handlingsplanen i ett förbättringsprojekt med flera delar som behöver bedrivas parallellt. Vi hjälper er att ta fram en handlingsplan och kan vara ert stöd under förbättringsprojektet. Stödet kan även innefatta konkret projektledning.